Loại Hng

Quy Cch
Cao x Dy x Phi Ống

ĐVT

Đơn Gi Ngy

Chống Đứng

1m x 0,2mm x 49mm

Cy

244 ₫

1,5m x 2mm x 49mm

Cy

330 ₫

2m x 2mm x 49mm

Cy

433 ₫

2,5m x 2mm x 49mm

Cy

542 ₫

Thanh Giằng

0,55m x 2mm x 42mm

Cy

90 ₫

0,95m x 2mm x 42mm

Cy

151 ₫

1,15m x 2mm x 42mm

Cy

176 ₫

Chống Đ

1,2m x 2mm x 42mm

Cy

231 ₫

Chống Consol

1,2m x 2mm x 42mm

Cy

568 ₫